logo black and white

Privacy Statement

Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT

 

Wie zijn we?  

ClimateQ V.O.F. heeft als kernactiviteit het ontwerpen en uitvoeren van duurzame klimaatoplossingen voor de utiliteitsmarkt en glastuinbouw.  Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 

-      telefoon:          0174 640 785

-      e-mail:             info@climateq.eu

-      website:           www.climateq.eu

-      postadres:        Veilingweg 37 b, 2675 BR Honselersdijk

 

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Aarzel dan niet met ons te bellen of te mailen.

 

1.           Soorten gegevens

1.1            Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

-      contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;  

-      gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (wij kunnen vragen om een kopie van een identiteitsbewijs).

 

2.           Doelen van de verwerking van gegevens

2.1            Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

-      het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

-      het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 

-      het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

3.           Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1            Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

-      het uitvoeren van een overeenkomst voor onze dienst;

-      het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

-      de uitdrukkelijke toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

-      voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

 

4.           Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1            Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

5.           Informatie, wijziging en bezwaar

5.1            U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 

5.2             

-      of wij uw persoonsgegevens verwerken;

-      de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

-      inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

-      bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

-      aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

-      beperking van uw persoonsgegevens;

-      verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

-      overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

-      overleg met onze functionaris gegevensbescherming, René Olislagers, te bereiken via rene@climateq.eu of 06-13366945.

-      vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

 

5.3            Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit gemotiveerd laten weten. 

 

6.           Beveiliging van uw gegevens

6.1            Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

 

7.           Verstrekken van gegevens aan derden

7.1            Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

7.2            Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

-      personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

 

7.3           Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit

                  uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we

                  vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

8.           Wijzigingen van de Privacy statement

8.1            Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

9.           Klachtrecht

9.1            Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op (via René Olislagers)

 

9.2            U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl